Goderingens prøve


Goderingen tilbyder at afholde en prøve, hvorved en aspirant kan opnå Goderingen godkendelse som offentlig forretter af Asetroritualer. Denne prøve er ment som en rettesnor, eller kvalitetsstempel om man vil, når en blótgruppe eller andre ønsker at vælge en person som forretter af et Asetro ritual.

Prøven har ikke direkte noget at gøre med den Goderingens uddannelse, men kan med fordel tages i forlængelse af denne.
Goderingen skelner mellem to typer af godeaspiranter. Udefra kommende og interne. Interne oplæres i de individuelle godeords godekreds. De i godekredsen, som allerede er goder, har en forpligtelse til at bistå godeaspiranten i dennes oplæring.
Udefra kommende godeaspiranter kan være allerede fungerende Goder i andre blótgrupper/Godeord eller personer som på anden vis har skaffet sig den fornødne viden eller erfaringer, evt. ved selvstudium at havde tilegnet sig Goderingens uddannelsesmateriale.
Der er grundlæggende to krav, for at bestå prøven;

1. Ved vurdering af Gode/gydjeaspiranter skal Goderingen sikre sig, at vedkommende bekender sig til troen på eksistensen af flere guder og et animistisk verdens-billede, samt at aspiranterne hylder de nordiske guder. Dette er et ufravigeligt krav. Dvs at aspiranten skal være Asetro - og ikke bekender sig til en anden tro. Dette første krav er absolut det vigtigste, fordi det handler om bekendelse.

2. I vurderingen skal også indgå aspirantens evne til at formidle stemningen ved et blót, samt viden om blótets åndelige indhold og generelle kundskab om Asatroen.
Det andet krav indebære, at man skal have bevist i praksis, at man kan forrette et blót for flere end sig selv og den nærmeste familie, og ved hvad det går ud på. Om man er bedre eller dårligere til det, eller hvordan man udlægger asetroen, har ikke nogen betydning.